Обратно към ЦРЧР

Документи

Career guidance policy and practice in the pandemic

Списък на проекти в сферата на кариерното ориентира4193_enне и консултиране, финансирани по програма „Еразъм+“ за периода 2014-2019г.

Резултати от изследване сред кариерни консултанти 

Акцентите на Мрежата Еврогайдънс за 2019г. 

Акценти на Мрежата Еврогайдънс за 2018г.

Акценти на Мрежата Еврогайдънс за 2017г.

Обща брошура – Еврогайдънс, Европас и ЕКР

Закон за народната просвета

Закон за предучилищото и училищното образование

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за насърчаване на заетостта

Приказки за кариерни консултанти, том I

Приказки за кариерни консултанти, том II

Приказки за кариерни консултанти, том III

Euroguidance Insight Newsletter

Национална стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 година

 Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.

Национална стратегия за младежта 2010-2020 г.

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Резолюция на Европейския парламент от 12 април 2016 г относно Еврогайдънс и другите инструменти, подкрепящи мобилността в сферата на професионалното образование

Разработване на политика за ориентиране през целия живот: Европейско ръководство