Обратно към ЦРЧР

Какво е Euroguidance?

Euroguidance България е част от европейска мрежа от центрове в 36 страни, която подпомага развитието на качествени услуги за кариерно ориентиране в Европа и осигурява информация за възможности за образователна мобилност в Европа.
Euroguidance България се стреми да осигурява актуална и полезна информация, насочена към:

  • младите хора – връзки към европейски портали с информация за образованието в различни европейски страни;
  • кариерните консултанти – връзки към проекти, бази данни и добри практики в сферата на ориентирането през целия живот, информация за обучения в различни европейски страни, актуални публикации и наръчници по кариерно ориентиране;
  • взимащите решения – връзки към европейски и международни документи по темата кариерно ориентиране, актуални публикации по различни теми, свързани с изграждането на национална система за кариерно ориентиране.

Мрежата Euroguidance предоставя структура за сътрудничество в областта на ориентирането през целия живот на европейско ниво и по този начин подкрепя по-дългосрочното стратегическо развитие на образованието, обучението и заетостта в Европа. Големият опит на мрежата Euroguidance и активният и принос за развитието на образователната мобилността и ориентирането през целия живот са широко признати от институциите на Европейския съюз и националните власти в държавите-членки.

През 2018г. мрежата Euroguidance се ориентира към по-голяма консултантска дейност, отколкото преди, във връзка с основната целева аудитория и основните заинтересовани страни на национално и европейско равнище. Сега националните центрове Euroguidance не само предоставят информация и насърчават мобилността, но често също така работят като консултанти, стратегически партньори, специалисти по мобилност, експерти по ориентиране, обучители, анализатори на политики и ангажирани мрежови специалисти на местно, национално и международно равнище.

През периода  2018 – 2020 г. основната задача на националните центрове Euroguidance ще продължи да бъде насърчаването на международната мобилност чрез кариерно ориентиране и насърчаването на европейското измерение в предоставянето на услуги за ориентиране през целия живот. Това включва непрекъснато предоставяне на информация и обучение на специалистите по ориентиране, както и целенасочено разработване на продукти и услуги, за да се отговори по-добре на бъдещите изисквания на Европейската общност за практики, политики и изследвания в областта на ориентирането.

До 2020 г. мрежата Euroguidance ще бъде включена и в дискусиите и подготовката на следващото поколение програми на ЕС, които ще започнат от 2021 г. Целта на това активно лобиране е да се гарантира, че ориентирането през целия живот ще се превърне в неразделна част от новата програма, и се надяваме, че мерките за професионално развитие и мобилност, насочени директно към експертите в областта на ориентирането в Европа, ще бъдат част от Програмата.