Обратно към ЦРЧР

Национално онлайн обучение на кариерни консултанти, 04-06 ноември 2020г.

дек. 1, 2020

Уважаеми посетители,

В периода 04-06  ноември 2020г. Еврогайдънс България организира Национално обучение на кариерни консултанти. Предвид епидемичната обстановка, свързана с опасността от корона вирус, обучението беше проведено дистанционно – присъствено в електронна среда.

В обучението взеха участие 73 участници (при първоначално регистрирани 90 души), селектирани след предварителна регистрация.

Обучението протече при точно спазване на предварително определената и обявена програма. В началото на първия ден (4 ноември 2020г.) беше представена презентация за възможностите на новата платформа „Европас“ https://europa.eu/europass/bg/news. Акцентирано беше на функционалността на платформата за разработване на CV, мотивационно писмо, както и за търсене на работни места и курсове за обучение.

Следва презентация на тема: “Съвременни предизвикателства в кариерното ориентиране и консултиране в европейски и национален контекст”. В презентацията бяха коментирани най-новите тенденции и стратегически документи, които имат пряко отношение към кариерното ориентиране и проявлението му като система – Европейски индекс на уменията, Европейска програма за умения и Докладът на Европейската комисия „Ориентиране през целия живот“. Специално внимание в тази сесия бе обърнато на онлайн кариерното консултиране.

Като логическо продължение, в следващата част на програмата бяха представени новите тенденции в инструментариума на кариерния консултант. Беше поставен акцент върху трансформациите на въпросниците и използването им и в онлайн среда, центриране на консултантската сесия чрез определени въпросници и логическата структура, която е препоръчително да се следва.

Последната презентация за деня обхвана  възможностите за професионалното развитие и съвременните инструментариуми срещу безработицата.

Вторият ден от обучението (5 ноември 2020г.) беше насочен към представяне на прагматични идеи, инструменти и възможности да се използват разнообразни техники в кариерното консултиране.

Третият обучителен ден (6 ноември 2020г.) започна с представяне на иновативни инструменти в кариерното ориентиране от страна на Фондация на бизнеса за образованието. Фокусът беше върху представяне на инструменти и ресурси в помощ на кариерния консултант, които се разработват като продукти в проектите.

Следващата сесия от обучението беше наречена „В ателието на кариерния консултант: обмен на добри практики  – кариерни консултанти представят свой опит“. Тя бе предварително подготвена от лекторите, които насърчиха и подкрепиха двама от участниците да представят свой опит в кариерното ориентиране на ученици. Представения практически опит беше добър обмен на идеи.

В последната, заключителна част бяха обобщени съвременните тенденции в кариерното консултиране, представиха се  данни от въпросника, които самите участници попълваха онлайн по време на семинара, изведени бяха най-основните маркери от всички теми и презентации.

Екип Еврогайдънс България