Обратно към ЦРЧР

Семинар на тема: „Професионално ориентиране през целия живот“, 07.06.2016 г., гр.София

юни 7, 2016

На 07.06.2016 г. се проведе събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси и Националната агенция за професионално образование и обучение и посветено на професионалното ориентиране през целия живот.

Целта на събитието беше доставчиците на услуги по професионално ориентиране да бъдат информирани за европейските и национални политики в областта, както и да бъде представена  дейността на различните видове институции, предоставящи на гражданите услуги по професионално ориентиране. При домакинство на Центъра за развитие на човешките ресурси участваха представители на Националната агенция за професионално образование и обучение, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта.

От Центъра за развитие на човешките ресурси представиха възможностите на  мрежите „Еврогайдънс“ и „Европас“, както и Европейския портал „PLOTEUS“ (Learning Opportunities and Qualifications in Europe) .

От Националната агенция за професионално образование и обучение бе представена Европейската мрежа за политиките по ориентиране през целия живот (ELGPN). Бяха обсъдени най-често срещаните трудности и предизвикателства в  работата на кариерните консултанти, както и възможностите за създаване на Национален форум по професионално ориентиране.

Министерство на образованието и науката представи проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Целите на проекта са продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот, както и чрез подготовка на квалифицирани кариерни консултанти, обучени в съответствие с международно признати стандарти; изграждане на работещи модели за сътрудничество между училищното образование и пазара на труда.

Агенция по заетостта представи проект „Кариерно развитие на заети лица“ за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с идея за започване на стопанска дейност, чрез ползването на специализирани обучения и услуги, организиране и провеждане на семинари за заети лица, създаване на кариерни центрове и наемане на служители за работа в тях, разработване на планове за кариерно развитие на заети лица и предоставяне на информация и консултации на заети лица, свързани с възможностите за кариерно и професионално развитие.

Целта на събитието беше да популяризира необходимостта от професионално ориентиране през целия живот.